top of page

Missä ravitsemusterapeutti työskentelee Suomessa?

Ravitsemusterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattilainen, jolla on yliopistotasoiset ravitsemuksen ja ravitsemusterapian opinnot suoritettuna. Erona yliopistokoulutetun ravitsemusasiantuntijan ja laillistetun ravitsemusterapeutin välillä on se, että vain laillistettu ravitsemusterapeutti saa tehdä potilastyötä ja ohjata asiakkaita ravitsemuksen parissa. Suomessa työskentelee tällä hetkellä yli 600 ravitsemusterapeuttia, joilla on monipuolista ja tuoreimpaan tutkittuun tietoon pohjautuvaa ravitsemusosaamista. Tätä tietoa ja osaamistaan he hyödyntävät sekä siirtävät eteenpäin päivittäin monenlaisissa työtehtävissään ja työpaikoissaan.


Missä laillistettua ravitsemusterapeutti voi työskennellä?

  • sosiaali- ja terveydenhuollossa

  • työterveyshuollossa

  • kuntoutuslaitoksissa

  • ruokapalvelualalla

  • tutkijoina yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa

  • elintarvike- ja lääketeollisuudessa

  • opettajina yliopisto ja ammattikorkeakouluissa

  • neuvonta- ja viestintäalalla

  • valtion ja kuntien hallinnossa

  • yrittäjänäSosiaali- ja terveydenhuollossa ravitsemusterapeuteilla on hyvin laaja ja monipuolinen työkenttä. Laillistetuilla ravitsemusterapeuteilla on osaamista eri sairauksien ravitsemushoidosta sekä ravitsemusohjauksen yksilö- että ryhmäohjauksen antamisesta potilaille. Sosiaali- ja terveydenhuollossa ravitsemusterapeutit vastaavat potilaiden ja muiden asiakkaiden ravitsemushoidosta ja -ohjauksesta sekä terveydenhuollon muun ammattikunnan ravitsemusosaamisesta. Hyvä ravitsemushoito on olennainen osa sosiaali- ja terveyspalveluita, mutta sen lisäksi, että se vaatii ravitsemusterapeutin osaamista tai ravitsemusterapeutin vastaanotolla käyntiä, se vaatii myös moniammatillista yhteistyötä kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten kesken. Tästä syystä sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevä ravitsemusterapeutti kouluttaa tai muuten ylläpitää esim. koulutuspäivien, luentojen tai muiden keinojen avulla, esim. ravitsemusviestinnän muodossa, muiden alojen ammattilaisten osaamista ravitsemuksesta ja ravitsemushoidon antamisesta. Lisäksi ravitsemusterapeutit kehittävät ravitsemushoitokäytänteitä yhdessä hoitohenkilökunnan, ruokapalveluhenkilöstön sekä lääkäreiden kanssa, tiedottavat ravitsemushoitosuosituksista, osallistuvat hoitosuositusten ja hoitoketjujen laatimiseen sekä ottavat osaa ravitsemustyöryhmiin ja hoitotiimeihin.


Työterveydessä ravitsemusterapeutit ovat asiantuntijoita, jotka edistävät ravitsemushoidon ja elintapaohjauksen avulla työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä sekä ehkäisevät työntekoa haittaavia tai estäviä sairauksia. Esimerkiksi, jos työntekijällä on jokin työntekoon vaikuttava tai sitä haittaava sairaus, jota voidaan hoitaa tai helpottaa ravitsemuksen keinoin, ravitsemusterapeutti auttaa työntekijää ohjaamalla häntä hyvien, työkykyä ylläpitävien ruokavalintojen pariin. Yksilöohjauksen lisäksi ravitsemusterapeutit toteuttavat ravitsemukseen liittyviä luentoja ja ryhmätoimintaa, henkilökunnan ja ruokapalveluhenkilöstön ravitsemuskoulutusta, ajankohtaista ravitsemusviestintää tai laativat ravitsemusohjausmateriaalia työpaikoilla työntekijöiden terveyden edistämiseksi. Erityisen tärkeää ravitsemusterapeutin työ on työterveyshuollossa, jossa käyvät työntekijät ovat alalla, joka vaatii erityistä terveyttä tai altistaa virheravitsemukselle. Tällaisia työntekijöitä ovat mm. ammattikuljettajat. Tämän ammattiryhmän työntekijät syövät yleisimmin työpäiviensä lomassa huoltoasemilla, joilla useimmiten on tarjolla vain raskasta ja rasvaista ruokaa. Näin ollen ammattikuljettajat altistuvat tälle ruokavaliolle paljon työssään ja voivat tarvita ravitsemusterapeutin apua terveellisemmän ruokavalion koostamiseen. Myös vuorotyöskentely luo omanlaisensa haasteet ruokailuihin ja ruokarytmiin ja näissä haasteissa ravitsemusterapeutti voi olla myös apuna.Ravitsemusterapeutin työ kuntoutuslaitoksissa on hyvin samanlaista kuin työskentely terveydenhuollossa tai työterveydessä. Tavoitteena on ylläpitää ja ehkäistä kuntoutuksessa olevien sairauksien etenemistä tai kunnon heikkenemistä ravitsemuksellisin keinoin. Ravitsemusterapeutit voivat toteuttaa kuntoutuksessa niin yksilö- kuin ryhmäohjauksia sekä muiden kuntoutuslaitosten työtekijöiden ravitsemuskoulutusta esimerkiksi luennoin tai muilla keinoin.


Ruokapalvelualalla ravitsemusterapeutit sekä -asiantuntijat ovat korvaamattoman tärkeitä. Ruokapalveluja käyttää päivittäin sadattuhannet suomalaiset, mm. työntekijät, koululaiset ja ikääntyneet. Suuren suosionsa ja asiakaskuntansa ansiosta arkisten ruokapalveluiden kautta voidaan vaikuttaa laajasti suomalaisten terveyteen, ruokatottumuksiin sekä ruokavalintoihin. Ruokapalveluissa ravitsemusterapeutit ja -asiantuntijat toimivat monipuolisesti ja laaja-alaisesti mm. johtotehtävissä, ravitsemussuunnittelijoina, tuotannonsuunnittelussa, tuotteiden kehityksessä, elintarvikehankintojen tekemisessä, tarjottavan ruoan laadun tarkkailussa, elintarvikelainsäädännön tulkitsijoina, koulutus- ja asiantuntijapalveluiden tuottajina muulle henkilöstölle, ravitsemusviestinnässä ja muiden toimijoiden välisissä yhteistöissä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Lisäksi ravitsemusterapeutti tai -asiantuntija varmistaa ravitsemussuositusten toteutumisen ruokalistan sisältämillä aterioilla, laskevat ruokalistojen ravintosisältötiedot sekä tulkitsevat ne ja ovat erityisruokavalioiden ammattilaisia. Jos ruokailemaan tulee esimerkiksi henkilö, jolla on jokin sairaus, joka rajaa ruokavaliota, niin ravitsemusterapeutti on ottanut tällaiset tapaukset huomioon ja varmistaa, että kyseinen henkilö saa ravitsevan ja monipuolisen aterian sairaudestaan huolimatta.


Kuva: Ravitsemusasiantuntijan ja laillistetun ravitsemusterapeutin asiantuntemus ruokapalveluissa. Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry, Hyvät ravitsemuskäytännöt


Sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntoutuslaitosten sekä ruokapalveluiden lisäksi ravitsemusterapeutteja ja -asiantuntijoita voi löytää mm. ravitsemukseen liittyvien tutkimusten parista yliopistoilta ja tutkimuslaitoksista. Tutkimuksen tekeminen voi olla ravitsemusterapeutin kokoaikaista tai osa-aikaista työtä muiden töiden esim. sosiaali- ja terveydenhuollon potilastyön lisäksi. Laillistetut ravitsemusterapeutit tai ravitsemusasiantuntijat voivat myös toimia tutkijoina elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Lisäksi teollisuuden puolella ravitsemusasiantuntijoilla voi olla myös muitakin työtehtäviä esimerkiksi elintarvikkeiden laadun tarkkailussa, tuoteasiantuntijana tai tuotteiden kehittäjänä.Jo mainittujen työtehtävien lisäksi ravitsemusterapeutteja voi löytää yliopistoista ja ammattikorkeakouluista ravitsemus aiheisten kurssien opettajina, viestintäaloilta ravitsemusviestinnän ja -neuvonnan parista sekä valtion ja kuntien hallinnoista ravitsemusasiantuntijan roolista. Näillä työpaikoilla ravitsemusterapeutti toimii ravitsemuksen asiantuntijana ja tuo omaa osaamistaan, näkökulmaansa sekä tietotaitoaan esille isommille ihmisjoukoille.


Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä ravitsemusterapeutti voi työskennellä myös täysin itsenäisesti yrittäjänä. Käytännössä tämä tarkoittaa työskentelyä missä vain ja miten vain itse haluaa, käyttäen hyödykseen omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Yrittäjänä voi toimia muun muassa potilastyössä sekä kuntoutuskeskuksissa yksityisenä yrittäjänä tai missä vain ravitsemuksen alalla. Vaihtoehdot ovat loputtomat ja vain oma mielikuvitus on rajana.


Voidaankin sanoa, että siellä missä on ruokaa ja ihmisiä, on myös ravitsemusterapeutteja ja -asiantuntijoita. Kun ruokaa ja ihmisiä on nykypäivänä miltei kaikkialla niin ravitsemusterapeuttien työmahdollisuudet ovat erittäin laajat.Kirjoittaja: Miina Peltola, ravitsemustieteen opiskelija, Ravistamon harjoittelija


Lähteet:

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry (RTY)

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry, Hyvät ravitsemuskäytännöt

Agronomiliitto

Ruokavirasto, Työterveyshuolto

Kommentare


bottom of page