top of page
  • Writer's pictureKati Laine

Ravitsemushoitosuositus ja mitä siitä kannattaa tietää

THL julkaisi yhdessä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kanssa alkuvuodesta 2023 Ravitsemushoitosuosituksen. Se on tuhti tietopaketti kaikille sote-alan toimijoille ja luo selkeät raamit ravitsemushoidon toteuttamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon eri ympäristöissä. Suosituksessa avataan ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuutta, prosesseja, vastuunjakoa ja toki eri sairauksien hoitoa ravitsemuksen avulla. Siinä on oma osionsa myös ruokapalveluiden hankintoja tukemaan sekä ohjeistus ravitsemushoidon toteutumisen seurantaan ja valvontaan alueellisesti ja kansallisesti. Liitteistä löytyy mittava kokoelma ravitsemustilan ja ravinnonsaannin arviointimenetelmiä sekä tukea eri ruokavalioiden toteuttamiseen ruokapalveluissa. Suositus toimii potilaiden ravitsemushoidon ja potilasruokailun laatusuosituksena ja oppaana. Tässä blogitekstissä nostetaan suosituksen keskeisimpiä asioita. Koko suositus löytyy Julkarista.


Ravitsemushoito

Suositus pohjautuu Wienin julistukseen, jonka mukaan ravitsemushoito on ihmisoikeus ja oikeus laadukkaaseen ravitsemushoitoon on samanlainen kuin vaikkapa lääkehoitoon. Ravitsemushoito ja siihen liittyvä ohjaus edistää terveyttä ja on monien sairauksien keskeinen ja joidenkin ainoa hoitomuoto. Hyvällä ravitsemushoidolla voidaan säästää merkittävästi muun hoidon kustannuksissa ja se onkin erittäin kustannusvaikuttavaa. Rahaa säästyy mm. sairaalassaolopäivien vähenemisen ja potilaan toimintakyvyn parantumisen ansiosta. Ravitsemussuositusten mukaisella ruokavaliolla voidaan pienentää useiden sairauksien riskiä ja vajaaravitsemuksen ehkäisy ja hoito on keskeistä potilaiden kuntoutumiselle.


Ravitsemushoidon prosessi sisältää paljon muutakin kuin 5 ateriaa päivässä. Oheisessa kaaviossa on yksinkertaisesti esitetty ravitsemushoidon vaiheista ja työnjaosta. On tärkeää, että vastuunjako on kuvattu selkeästi ja jokainen toimija tietää oman roolinsa kokonaisuudessa. Johdon vastuulla on riittävästä resursoinnista huolehtiminen ja onnistumisen edellytysten luominen.

Ravitsemushoitoprosessi ja vastuunjako.
Ravitsemushoidon yksinkertaistettu prosessi.

Suosituksessa on kuvattu ravitsemushoidon tavoitteet ja ruokavalio eri sairauksissa ja erityistilanteissa. Esimerkiksi ravinnonsaannin tehostamisen keinoihin ja ruoan rakennemuutoksiin löytyy käytännönläheiset ohjeet. Myös monikulttuurisuuden huomioimiseen löytyy neuvoja. Suosituksen pääpaino on eri sairauksien ravitsemushoidolla ja se toimii erinomaisena käsikirjana mm. suolistovaivojen, neurologisten potilaiden ja kehitysvammaisten ravitsemuksellisiin erityispiirteisiin. Myös kirurgiset potilaat, munuaisten vajaatoiminta, lihavuus ja psykiatriset sairaudet sekä monet muut tilat on huomioitu konkreettisin ohjein. Suositus kattaa kaikki ikäryhmät lapsista vanhuksiin.


Ravitsemusohjaus

Hyvällä ravitsemusohjauksella autetaan potilasta ja/tai hänen omaisiaan huolehtimaan terveyttä tukevasta ravitsemuksesta kotioloissa. Ravitsemushoitosuosituksessa on kuvattu ohjauksen tasoa ja eri ammattilaisten osaamisvaatimuksia eri tilanteissa. Ravitsemusterapeutti vastaa monisairaiden ja/tai laajaa osaamista vaativien sairauksien ravitsemusohjauksesta sekä tekee yksilöllisiä ravitsemushoitosuunnitelmia näissä tilanteissa. On tärkeää tunnistaa ammattilaisen ravitsemusosaamisen rajoitukset ja tarvittaessa ohjata asiakas eteenpäin vahvemman osaamisen pariin.


Ravitsemusohjauksen tasot ja eri ammattilaisten osaamisvaatimukset.
Ravitsemusosaamisen ja -ohjauksen tasot (Lähde: Ravitsemushoitosuositus, THL 2023)

Ravitsemushoitosuosituksen anti ruokapalveluille

Ruokapalvelut ovat kriittisen tärkeässä roolissa eri ruokavalioiden toteuttamisessa. Sairauksien hoidossa tarvittavat ruokavaliot tilataan potilaan tilanteen ja ravitsemushoitosuunnitelman perusteella. Jokaisessa toimipaikassa tulee olla ravitsemuskäsikirja, jossa kuvataan esimerkiksi tilattavissa olevat eri ruokavaliot ja niiden käyttöaiheet, tilauskäytänteet, käytännön ruoan jakeluun liittyvät seikat kuten annosteluohjeet sekä toiminnan arviointimenetelmät kuten reseptiikan ravintosisältölaskelmat ja asiakastyytyväisyyskyselyt.Perusruokavalion toteutuksen pohjana toimivat kansalliset ravitsemussuositukset, joiden uusi versio julkaistaan v. 2024. Siihen saakka noudatetaan voimassa olevaa Terveyttä Ruoasta -suositusta vuodelta 2014 päivitettynä Sydänmerkkikriteeristöllä vuodelta 2022. Keskeistä perusruokavaliossa on korkea ravintotiheys, pehmeä rasvan laatu, runsaskuituisuus ja vähäsuolaisuus. Ruoan tulee olla maistuvaa ja ulkonäöltään houkuttelevaa. Kasvisruokavalioihin liittyvä osaaminen on myös osa modernia ruokapalvelua ja vegaaninenkin ruoka tulee toteuttaa täysipainoisesti ravintolisien ja täydennysten avulla.


Ruokapalveluiden hankinnoissa huolellisesti laadittu palvelukuvaus ja laatukriteerien asettaminen ovat tärkeässä osassa, kun halutaan varmistaa potilaiden ja asiakkaiden hyvän ravitsemushoidon toteutuminen. Ravitsemuslaadun lisäksi kilpailutuksissa huomioidaan ruoantuotannon vastuullisuus ja kestävyys. Palvelusopimuksessa tulee tarkasti määritellä palvelun tilaajan ja tuottajan sekä muiden toimijoiden (esim. kuljetuspalvelun) yhteistyö. Vahva kumppanuus ja jatkuva kouluttautuminen ravitsemushoidon vastuulliseksi kehittämiseksi on välttämätöntä. Hyvin hoidettu ruokapalvelu tukee sosiaali- ja terveyspalveluiden laadullisia, toiminnallisia ja taloudellisia sekä YK:n Agenda2030-tavoitteita.


Ravitsemushoidon kansallinen seuranta

Tietoa ravitsemushoidon toteutumisesta on tällä hetkellä saatavilla niukasti. Yhtenäiset, rakenteisen kirjaamisen mukaiset käytänteet auttavat keräämään rekisteritietoa, joka tukee alueellista ja kansallista seurantaa, toiminnan arviointia, kehittämistä ja valvontaa.


RAI-arviointi täydennettynä vajaaravitsemuksen seulonnalla mahdollistaa seurantatietojen keräämisen ravitsemushoidon vaikuttavuudesta asiakastasolla sekä ravitsemushoidon laadusta organisaatiotasolla. Hoidon vaikuttavuuden arvioimiseksi tulee kerätä seurantatietoa myös muun muassa potilaiden ravinnonsaannista sekä ravitsemushoidon toteutumisesta. STESO-standardit auttavat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita ravitsemusterveyden edistämisen nykytilan arvioinnissa ja kehittämisessä.


Sosiaali- ja terveydenhuollossa käynnissä oleva myllerrys on oiva tilaisuus ravitsemushoidon vahvistamiselle osana laajempaa rakennemuutosta. Ravitsemushoidon mahdollisuudet ovat vielä pitkälti hyödyntämättä. Uusi Ravitsemushoitosuositus toimii loistavana käsikirjana työn aloittamiselle.

Comments


bottom of page